Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték-szabályzat

Nyereményjáték-szabályzat


1. A Játék és a Szervező 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Közigapp Kft. (székhely: 1053 Budapest Kálvin tér 2 .) (továbbiakban: Szervező) tulajdonában lévő, Instagram https://www.instagram.com/matcha_tsuki/ és Facebook https://www.facebook.com/matchatsuki oldalon futó üzenőfali promóciós " Valentin napi Nyereményjátékra"(a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel. 

2. Kik vehetnek részt a Játékban? 

2.1. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval és nyilvános profillal rendelkezik a https://www.facebook.com és az www.instagram.com weboldalakon. 

2.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

2.3. A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: fényképes tartalom közzététele) kezdődik. 

2.4. A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban. 

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A játék időtartama, menete 

3.1.  A játék időtartama: 2023.február 6. 8:30 – 2023. február 10. 18:00 

3.2.  Sorsolás: 2023. február 10.

3.3.  Eredményhirdetés: 2023. február 10.

3.4.  Nyertesek száma: Platformonként (Instagram és Facebook) 4 fő 

3.5.  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a 

nyereményre, a Matcha Tsuki Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie: saját profiljával követnie és lájkolnia kell a Matcha Tsuki nyereményjáték bejegyzését és a #matchatsuki hashtaget kell kommentelnie a bejegyzés alá. 


4. Promóciós nyeremények, Nyertes 

4.1. Promóciós nyeremény: Négyszer egy darab matcha ajándék csomag , 4 fő (magánszemély) számára, amelynek két nyertesét az Instagram poszt, másik két nyertesét pedig a Facebook poszt alatti kommentelők között sorsoljuk ki, és amelyet országos házhozszállítással vállal a Szervező (ha a nyertes szeretné személyes átvételre is van lehetőség 1053 Budapest Kálvin tér 2, Matcha Tsuki üzlet). 

4.2. Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékos, aki eleget tett a promóciós nyereményjáték felhívásának. 

4.3.  A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

4.4.  A Nyertest gépi sorsolás segítségével (“Random Comment Picker Tool”), a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva választjuk ki 2023. február 10-én. 

4.5.  Gépi sorsolás menete: az alkalmazásba történő bejelentkezést követően megtörténik a promóciós játékkal érintett poszt kiválasztása. Ezt követően a random sorsoláshoz beállításra kerülnek a promóciós játék során megadott kritériumok (pl.: csak olyan lehet nyertes, aki használta a #matchatsuki hashtaget, aki időben kommentelt, aki eleget tett a promóciós játék további előrásainak, többszöri kommentelés kizárása, stb). Ezt követően az alkalmazás véletlenszerűen sorsol.

4.6.  Pótnyertest nem hirdetünk. 

4.7.  A nyeremény más magánszemély számára 1 alkalommal átruházható, a Szervező előzetes, írásbeli értesítését követően, amennyiben a Nyertes nyereményét nem tudja vagy nem szeretné saját maga számára átvenni. Az átruházás a Szervező és a Nyertes egyeztetésén és közös megegyezésén alapul. 

5. A Nyertes értesítése 

5.1. A Nyertest a promóciós játék Facebook és Instagram posztja alatti comment részben válaszban értesítjük 2023. február 10 -én, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel a Matcha Tsuki Instagram vagy Facebook oldalára küldött üzenet formájában kell felvennie a kapcsolatot. 

5.2. Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. 

5.3. A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie. 

6. Kizárás 

6.1. Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

6.2. A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja. 

6.3. A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé). 

7. A Szabályzat módosítása 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Matcha Tsuki Facebook oldalának (www.facebook.com/matchatsuki) üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost. 

8. A Szervező felelőssége 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti. Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

9.2.  A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók. 

9.3.  A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem 

támogatja. 

9.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa. 

9.5. A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít. 

10. Adatkezelés és adatvédelem 

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.). 

10.1. Az adatkezelő 

A promóciós nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai: 

Cégnév: KözigApp Kft.

Székhely: 1053 Budapest Kálvin tér 2 

Email cím:  tsukim2020@gmail.com

10.2. A kezelt személyes adatok köre 

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán: (i) Játékosok esetében 

• Instagram profilnév / Facebook profilnév

(ii) Nyertes esetében 

név 

telefonszám 

szállítási cím

10.3. Az adatkezelés jogalapja 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 

10.4. Az adatkezelés célja 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli. 

10.5. Az adatkezelés tartama 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli. 

A Játékos a tsukim2020@gmail.com email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezléshez adott hozzájárulását. 

10.6. Törlés 

10.6.1.A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli. 

10.6.2. A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz tsukim2020@gmail.com email címen keresztül. 

 

10.7. Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező munkatársai ismerhetik meg. 10.8. Adatbiztonság 

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező és a Lebonyolító biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.  
Az oldal tetejére